ЦПО

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “СЕЛЕНА 52”

General theory

 

Център за професионално обучение  „СЕЛЕНА 52”, е  специализирано звено в структурата на фирма „СЕЛЕНА 52”ЕООД  и е лицензиран от Националната агенция за професионално  образование и обучение / НАПОО / със Заповед № 282 /28.03.2012.год.

Главната цел на ЦПО е да доставя висококачествени услуги в областа на обучението, като предлага разнообразни курсове за желаещите да повишат своята  квалификация, както и на желаещите да придобият нова професия в сферата на сигурността. Осъществява висококачествено професионално обучение на лица, с оглед повишаване на тяхната квалификация

Учебните програми са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение и осигуряват необходимите теоретични знания и практически умения за усвояването на конкретната професия.

За нас е от голяма значениеората, които обучаваме, да придобиват професионални умения, които ще  са им полезни, не само в бъдещата им работа, но и в техния личен живот.