Европейски проект

 ОБЯВА

 

 

 

 

„Селена 52” ЕООД е фирма в сферата на охранителната дейност. Охраняваните от нас обекти са повече от 40 и са на територията на цялата страна. 

Предоставяме следните услуги:

 • Въоръжена и невъоръжена физическа охрана;
 • Персонална охрана на физически лица
 • Охрана на ценни пратки и товари
 • Охрана на железопътния транспорт
 • Охрана на имущество на физически и юридически лица
 • Охрана на сгради, помещения и стопански обекти
 • Провеждане на курсове и обучения в сферата на сигурността 

Целите ни са постигане на високо качество на обслужването и предоставяне на напълно завършена и адекватна услуга за всеки клиент.

На 10.08.2016 г., фирма „Селена 52” ЕООД подписа с Министерството на труда и социалната политика –  Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M90POO1-1.003 „Ново работно място 2015”.

 

Общата цел на проекта е да се създадат нови, устойчиви работни места в „СЕЛЕНА 52” ЕООД.

 Проектът е с продължителност от 15 месеца, а общата му стойност е 389 836.80 лв., като 311 869 44 лв.  от тях са безвъзмездна финансова помощ. 

„СЕЛЕНА 52” ЕООД

ОБЯВЯВА

ПОДБОР ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

За 60 броя безработни/неактивни лица за длъжност „Охранител” с код по

НКПД 2011 – 5414 1007.

          Лицата ще бъдат назначени за срок от 12 месеца в рамките на проект BG05M9OP001-1.003-0687 „Нова работа – нови възможности” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основните трудови месечни възнаграждения за наетите служители се финансират от проект BG05M9OP001-1.003-0687  „Нова работа – нови възможности”, финансиран по ОПРЧР 2014–2020 и собствен принос на фирмата.

Наетите лица показали добри резултати в едногодишния период могат да бъдат назначени на безсрочни трудови договори след приключването на проекта. 

Минимални изисквания към кандидат за заемане на длъжността:

 • Да е пълнолетен;
 • Да е дееспособен;
 • Да е с образование не по-ниско от основно;
 • Да  е гражданин на държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • Да не е осъждан за умишлени престъпления от общ характер;
 • Срещу него да няма започнато наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер;
 • Да е психически и физически здрав.

Провеждане на подбора: по документи и интервю.

Необходими документи за кандидатстване

–          Автобиография /CV/;

–          Ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

За да докаже, че отговаря на горните изисквания, при сключването на трудовия договор кандидатът е длъжен да представи следните документи:

 1. Лична карта;
 2. Документ за завършено образование;
 3. Свидетелство за съдимост – валидността е до 6 месеца;
 4. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ липсата на образувани наказателни производства за умишлено престъпление от общ характер – Служебна бележка от НСлС или от Прокуратурата – със срок на валидност до 6 месеца;
 5. Медицинско удостоверение, че лицето е физически и психически здраво. Психичното здраве се удостоверява от психиатър;

 

Младежите на възраст до 29 години са с предимство.

Кандидатсвай!

 

 

Лица за контакт:  Вероника Ботева – тел. 02/800 2082

                                   Росица Йовчева – тел. 02/800 2070                                             

Кандидатите подават документите за участие в подбора, на e-mail:  selena_bg_isun@abv.bg

На Интернет страницата на „Селена 52” ЕООД – www.selena52.com се публикуват: обявата, списъкът на допуснатите до подбор кандидати, датата, часа и мястото на провеждане на подбора и списъкът на недопуснатите до подбор кандидати.

            Срок за подаване на документи: до 15.10.2016г.   

Павел Масов

Управител на “СЕЛЕНА 52” ЕООД